Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.leuke-telefoonhoesjes.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Telefoonhoesje Store. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.


Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Telefoonhoesje Store streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. 


Geen garantie op de juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Telefoonhoesje Store te mogen claimen of te veronderstellen.


Intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Telefoonhoesje Store is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Telefoonhoesje Store. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met de beheerder van de site.